RegisztrációBejelentkezésA feldolgozott bibliai téma:

A Tékozló fiú története

A történet

"Jézus nagy szeretettel fordult a bűnösök felé, a vallási vezetők emiatt sokszor vádolták őt. Jézus, védekezésül mondta el a tékozló fiúról szóló példabeszédet. Bibliát kutató emberek véleménye szerint, ha az egész Biblia megsemmisülne és csak a tékozló fiú története maradna fent belőle, akkor sem veszne kárba a Biblia üzenete, ugyanis a példabeszéd tökéletesen összefoglalja azt, milyen az Isten, hogyan viszonyul az emberekhez, és mit szeretne tőlük. Ezért tekinthetünk a tékozló fiú történetére úgy, mint az egyik legfontosabb Bibliai részre. A történet főhőse nem a tékozló fiú, hanem az apa. Ennek következtében át is lehetne nevezni a történetet: az irgalmas apa. Jézus ezzel a történettel be akarja mutatni milyen az Isten. A példabeszédben az atya jeleníti meg Istent és a fiai az embereket. Az egyik fiú kikérte az örökségét, amivel tudtára adta apjának, hogy a nem győzi kivárni a halálát és a pénzét akarja. Elköltözött és eltékozolta vagyonát, innen a tékozló fiú elnevezés. Mikor már semmije sem maradt, éhezni és nyomorogni kezdett. A tékozló fiút a nélkülözés indította arra, hogy hazatérjen és apja bocsánatát kérje. Mikor az édesapa meglátta közeledő fiút, elébe sietett és átölelte, végig sem hallgatta bocsánatkérését örömmel fogadta vissza a gyermekét. Az atya nem azt nézte, hogy mit tett a fia, csak a fiát látta benne, akit nagyon szeretett. "

Magyarázata

Lukács evangéliuma 15, 11-31;

Idézet

Majd így folytatta: „Egy embernek volt két fia. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Apám, add ki nekem az örökség rám eső részét! Erre szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét és elment egy távoli országba. Ott léha életet élve eltékozolta vagyonát. Amikor már mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára a sertéseket őrizni. Örült volna, ha éhségét azzal az eledellel csillapíthatta volna, amit a sertések ettek, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Apám házában a sok napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg éhen halok itt. Útra kelek, hazamegyek apámhoz és megvallom: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó, csak béreseid közé fogadj be. Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz. Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült – felelte. Erre ő megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál le neki. – Az mondta neki: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. S illett vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” (Lk 15, 11-31)

Forrás

-Székely János: Bibliaismeret. Hittankönyv a 9. osztályosok számára. Szent István Társulat. Bp., 2011. 166-167.

Témakörhöz tartozó alkotások

Elérhetőségek

Telefon: +36 1 883 3655
Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.
E-mail: info@szamalk.hu
Fax: +36 1 203 0318
Írj nekünk

Nemzeti Tehetség Program Emberi Erőforrások Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő