RegisztrációBejelentkezésA feldolgozott bibliai téma:

Dávid király

A történet

"A pásztorból királlyá lett Dávid az Ószövetség kiemelten fontos személyei közé tartozik. Dávid király (Kr.e. 1010-970) az egységes Izraeli Királyság második királya volt. Uralkodása alatt sikerült egyesítenie az ország déli (Júda) és északi (Izrael) területeit, melyek később elszakadtak egymástól és különálló királyságként működtek tovább. A történészek sokáig úgy gondolták, hogy Dávid nem valós személy, hanem egy mitikus alak, ugyanis létezését nem igazolja más forrás, csak a Biblia. Viszont 1868-ban a Holt-tenger keleti partján felfedeztek egy vésett feliratú kőtömböt, melyet Mésa moábi királyról Mésa-sztélének nevezte el. A kőtömb felirata megemlít több valós történelmi személyiséget és több bibliai személyt is, közöttük Dávid királyt is, ezzel megerősíti a létezését. A Biblián kívül összesen két dokumentum van, ami Dávidról és Dávid-házáról ír: a Mésa-sztélé és a Tel Dan-sztélé. Ezek után nem lehet kétséges, hogy Dávid király valós történelmi személyiség volt. Dávid király Betlehemben született. Isten már gyermekkorában kiválasztott arra, hogy ő legyen Izrael eljövendő királya. Elküldet hozzá Sámuel prófétát, aki felkente királlyá, de királyi hivatása azért nem válhatott azonnal teljessé, mert Saul volt az érvényes uralkodó. A filiszteus Góliát legyőzése után Saul királyi udvarába került, ahol egyre nagyobb tisztelet övezet személyét. Saul király féltékenysége miatt élete végéig ellenségének tekintette Dávidot. Saul nem hagyott maga után trónörököst, ugyanis fia, Jonatán fiatalon elhunyt. Dávid első felesége Saul király lánya volt, második pedig egyik hadvezérének özvegye Betsabé. Nagy bűne, hogy Betsabé férjét, Uriást olyan hadifeladattal bízta meg, amiről tudta, hogy nem éli túl. Miután halálba küldte hadvezérét, alkalma nyílt feleségül venni Betsabét. Dávid ezzel a cselekedetével megharagította Jahvét, aki elküldte hozzá a szolgáját, Nátánt. Nátán ezt mondta neki: ""Mivel ilyen gonosz dolgokat cselekedtél, sok baj szakad házadra."" Később Dávid megbánta tettét és elfogadta az Úr ítéletét, de bűnös tettétől kezdve sok baj és zűr kísérte uralkodását. Isten mindezek ellenére örökkévaló királyi házat, dinasztiát ígér Dávidnak. A próféciák szerint a megígért Messiás Dávid leszármazottja lesz. A keresztények Jézus családfáját Józsefen és Márián keresztül Dávidra vezetik vissza. Dávid halála után fia Salamon uralkodott tovább. "

Magyarázata

"Sámuel első könyve 16, 1-13; Sámuel első könyve 17, 8-51; Sámuel második könyve 11, 2-27; Sámuel második könyve 7, 4-10; "

Idézet

"Az Úr így szólt Sámuelhez: „Meddig akarsz még Saul miatt bánkódni, amikor elvetettem, hogy ne uralkodjék tovább Izrael fölött? Töltsd meg szarudat olajjal, és kelj útra. Menj el Izájhoz Betlehembe, mert a fiai közül szemeltem ki királyt.” „Hogy mehetnék – felelte Sámuel –, hiszen ha Saul hírét veszi, megöl.” Az Úr azonban ezt mondta: „Vigyél magaddal egy üszőt, és mondd: Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Aztán hívd meg Izájt az áldozatra. S majd magam adom tudtodra, mit tegyél. Föl kell ugyanis kenned, akit majd megnevezek.” Sámuel megtette, amit az Úr parancsolt neki. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.” Izáj így bemutatta Sámuelnek hét fiát, de Sámuel így szólt Izájhoz: „Ezeket nem választotta ki az Úr.” Aztán Sámuel megkérdezte Izájt: „Mind itt vannak a fiaid?” „A legkisebb nincs itt – válaszolta –, a nyájat őrzi.” Sámuel erre meghagyta Izájnak: „Küldj el valakit, keresse meg, mert addig nem ülünk hozzá az áldozati lakomához, amíg itt nincs.” Izáj elküldött érte. Vörös volt, nyílt tekintetű és szép termetű. Az Úr így szólt: „Rajta, kend föl, mert ő az!” Erre fogta az olajos szarut és fölkente testvérei körében. Attól a naptól eltöltötte Dávidot az Úr lelke, Sámuel meg útra kelt és elment Rámába. (1 Sám 16, 1-13) „Válasszatok ki magatok közül egy embert, s az jöjjön le hozzám. Ha megmérkőzik velem és legyőz, a szolgáitok leszünk. Ha azonban én kerekedem felül és megölöm, ti lesztek a mi szolgáink és szolgáltok nekünk.” Aztán a filiszteus hozzátette: „Ma kihívtam párviadalra Izrael sorait. Állítsatok ki nekem egy embert, hadd küzdjünk meg egymással!” Amikor Saul és egész Izrael meghallotta a filiszteus e szavait, aggodalom kerítette őket hatalmába és nagyon féltek. Saul felöltette Dáviddal a maga harci öltözékét, bronzsisakot tett a fejére és páncélt adott rá, aztán felcsatolta az öltözékére a saját kardját, de Dávid hiába akart, nem tudott benne járni, mert még sose próbálta. Így szólt hát Saulhoz: „Nem tudok benne járni, mert még sose próbáltam.” Erre levették róla. Aztán fogta a botját, a patakban keresett magának öt sima követ, és betette a tarisznyájába, amelyben parittyáját tartotta. Ezután kezébe vette parittyáját és elindult a filiszteus felé. A filiszteus is egyre közelebb jött Dávidhoz, a fegyverhordozója előtte. Amikor azonban fölnézett és meglátta Dávidot, semmibe vette, mert még fiatal volt, szép külsejű vörös ifjú. A filiszteus megszólította Dávidot: „Kutya vagyok tán, hogy bottal jössz ellenem?” És a filiszteus átkozta Dávidot, isteneit emlegetve. Aztán így szólt a filiszteus Dávidhoz: „Csak gyere, hadd adjam húsodat az égi madaraknak meg a mezei vadaknak!” Dávid ezt felelte a filiszteusnak: „Karddal, dárdával és lándzsával jössz ellenem. Én azonban a Seregek Urának, Izrael csatasorai Istenének nevében közeledem feléd, akit kigúnyoltál. Az Úr ma kezembe ad. Mert az Úr dönti el a csatát, és a kezünkre ad benneteket.” Amikor a filiszteus elindult és Dávid felé közeledett, Dávid hirtelen kilépett a sorból és a filiszteus felé futott. Közben belenyúlt a táskájába, kivett egy követ, elhajította a parittyájából és homlokon találta a filiszteust. A kő behatolt a homlokába, úgyhogy arccal a földre bukott. Így Dávid legyőzte parittyával és kővel a filiszteust, eltalálta és megölte, jóllehet nem volt Dávidnak kard a kezében. Dávid akkor odaszaladt, rálépett a filiszteusra, a kardja után nyúlt, kirántotta hüvelyéből és megölte: levágta a fejét. Amikor a filiszteusok látták, hogy bajnokuk halott, megfutamodtak. (1Sám 17, 8-51) Az egyik nap estefelé történt, hogy Dávid fölkelt fekvőhelyéről és fölment királyi palotája tetőteraszára. A tetőről meglátott egy asszonyt, amint épp fürdött. Nagyon szép asszony volt. Dávid elküldött és értesüléseket szerzett az asszony felől. Így tájékoztatták: „Batseba az, Eliam lánya, a hettita Urijának a felesége.” Erre Dávid elküldte embereit és elhívatta. El is ment hozzá, és ő együtt hált vele, majd havi tisztulása közeledtekor hazament. Ám az asszony teherbe esett. Erre elküldött és megüzente Dávidnak: „Állapotos vagyok.” Ekkor Dávid üzenetet küldött Joábnak: „Küldd nekem haza a hettita Uriját!” S Joáb elküldte Uriját Dávidhoz. Erre Dávid azt mondta Urijának: „Ma még maradj itt, holnap aztán elbocsátlak.” Urija tehát Jeruzsálemben maradt azon a napon. Másnap Dávid meghívta, hogy egyék és igyék nála és lerészegítette. De Urija este kiment és ura szolgáival tért nyugovóra, nem ment le a házába. Másnap reggel Dávid levelet írt Joábnak, és Urijával vitette el. A levélben ezeket írta: „Állítsátok Uriját előre, ahol leginkább tombol a harc. Aztán húzódjatok mögüle vissza, hogy eltalálják és halálát lelje.” Amikor Urija felesége hírét vette, hogy férje meghalt, elsiratta férjét. Amikor azonban letelt a gyász ideje, Dávid elküldött, és magához vette a házába. Így felesége lett, és fiút szült neki. De az a tett, amit Dávid elkövetett, nem tetszett az Úrnak. (2Sám 11, 2-27) Ezenkívül mondd még meg szolgámnak, Dávidnak: Ezt mondja a Seregek Ura: Elhoztalak a legelőről, a juhok mögül, hogy népem, Izrael fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és minden ellenségedet megsemmisítettem előtted. Nagy nevet szerzek neked, olyat, mint a föld nagyjaié. S meghatározok népemnek, Izraelnek egy helyet, és oda telepítem. Ezen a helyen fog majd lakni, és nem hányódik többé ide-oda. A gonoszok nem szorongatják, mint eddig, attól az időtől kezdve, hogy bírákat rendeltem népem, Izrael fölé. Megszabadítom minden ellenségétől. Az Úr naggyá tesz, s házat épít neked az Úr. Ha aztán napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom utánad magvadból származó utódodat és megszilárdítom királyságát. Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökre szilárd marad.” Nátán ezeket a szavakat és ezt az egész kinyilatkoztatást mind elmondta Dávidnak. (2Sám 7, 4-16) "

Forrás

Bibliai Atlasz, Kálvin János Kiadó, Bp., 2009. 37.
-Ókori keleti történeti chresztomathia. Szerk.:Harmatta János. Osiris Kiadó., Bp., 2003. 294-296.

Témakörhöz tartozó alkotások

Elérhetőségek

Telefon: +36 1 883 3655
Cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót utca 70.
E-mail: info@szamalk.hu
Fax: +36 1 203 0318
Írj nekünk

Nemzeti Tehetség Program Emberi Erőforrások Minisztérium Emberi Erőforrás Támogatáskezelő